Levering 2-4 dager 30 dagers åpent kjøp Fri frakt over kr. 1000 online support

Kjøpsbetingelser

Innledning

Kjøp på vår nettside er regulert av nedenstående standard kjøp- og salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett; utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet.

Forbrukerkjøp reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Nedenstående vilkår skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men sammenfatter partenes viktigste rettigheter og plikter.

1. Avtalen

Avtalen mellom Appaman Norge og kjøper består av de opplysningene vi gir om varen og kjøpet i vår nettbutikk (varens art, pris og leveringsbetingelser), eventuelt ved direkte korrespondanse med kunden (e-post), samt de betingelsene beskrevet her.
Er det motstrid mellom opplysningene gitt i nettbutikken og i vår direkte korrespondanse med kunden, vil informasjon i den direkte korrespondanse med kunden være gjeldende, så fremt den ikke strider mot bindende lovgivning.

2. Partene

Selger
Firmanavn: Appaman Norge AS
Kontaktadresse: PB 2026 Vika, 0125 Oslo
E-post: post@appaman.no
Organisasjonsnummer: 912325377

Kjøper er den person som foretar bestillingen. Kjøper må være over 18 år for å handle i vår nettbutikk.

3. Priser

Prisene oppgitt i nettbutikken inkluderer merverdiavgift.
Opplysninger om den totale prisen inklusive merverdiavgift og leveringskostnader, samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, fremkommer i kundens "handlekurv" før bestillingen gjennomføres.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er bekreftet av Appaman Norge.
Appaman Norge er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet en tydelig trykkfeil i nettbutikken som kjøper burde forstått var feil. Kjøper er likeledes ikke bundet av avtalen om det i bestillingen er gjort en tydlige trykkfeil som Appaman Norge burde innsett at var feil.

5. Ordrebekreftelse

Når Appaman Norge har mottatt kjøperens bestilling, vil vi bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.
Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bes kjøperen ta kontakt med Appaman Norge så snart som mulig.

6. Betaling

Vi tilbyr våre kunder betaling via Klarna Checkout. Denne betalingsløsningen er både enkel, fleksibel og trygg for deg som kunde. Kunden kan gjennom Klarna Checkout selv velge betaling med kort eller med faktura. Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.

7. Levering

Levering av varen skjer på den måten, til den tiden og til det leveringssted, som er avtalt på ordrebekreftelsen.
Hvis leveringstidspunkt ikke fremgår av bestillingen, skal Appaman Norge uansett levere varen til kjøper senest 14 dager etter bestillingen.

8. Risiko for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når varen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis kjøperen unnlater å hente en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap.

9. Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Kjøperen må gi Appaman Norge melding om bruk av angreretten innen 30 dager etter at varen er mottatt, ved å kontakte Appaman Norge på meil post@appaman.no, og deretter å returnere den ubrukte varen sammen med angrerettsskjema. Angrerettsskjema finnes under "Kundeservice" - Bytte & retur. Returkostnader må betales av kjøper. Varen må være i samme stand som da kunden mottok den, og eventuelle tags må ikke være tatt av.

Ved retur er Appaman Norge forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dagen vi mottar varen eller henteseddel for varen.

10. Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at hun/han undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til Appaman Norge ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

11. Reklamasjon og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen, senest innen to måneder etter at feilen oppdages, gi Appaman Norge skriftlig melding om at hun/han vil påberope seg mangelen. Reklamasjon må under enhver omstendighet skje senest to år etter at kjøperen overtok varen.

Ved forsinkelse må krav rettes Appaman Norge innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

12. Kjøpers rettigheter ved forsinkelse

Dersom Appaman Norge ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 enten kreve oppfyllelse, heve avtalen eller kreve erstatning. Kjøperen må i så fall melde kravet ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.

Oppfyllelse: Kjøperen kan velge å fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for levering. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en spesiell grunn til at Appaman Norge ikke kan levere varen (feks. at den er utsolgt fra lager) .

Heving: Kjøperen kan heve avtalen dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis Appaman Norge ikke leverer varen innen den tilleggsfristen som kjøperen fastsetter.

Erstatning: Kjøperen kan eventuelt kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

13. Kjøpers rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 velge mellom retting av feilen og omlevering. Det kan eventuelt kreves prisavslag, heving av avtalen eller erstatning. Kjøperen må i så fall skriftlig melde kravet ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve retting av feilen eller bytting til tilsvarende vare hvis dette er mulig. Blir varen rettet eller omlevert innen rimelig tid kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving av kjøpet.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke kan rettes eller omleveres innen rimelig tid, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes forhold som Appaman Norge selv er ansvarlig for, vil vi i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene enten holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet og eventuelt kreve erstatning fra kjøperen. Appaman Norge kan i slike tilfeller kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr for uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan Appaman Norge fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, må dette kravet meddeles kjøper innen rimelig tid.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, vil avtalen bli hevet såfremt kjøpesummen ikke blir betalt innen den tilleggsfrist som fastsettes.

Erstatning: Appaman Norge kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Appaman Norge kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede varer: Dersom kjøperen unnlater å hente bestilte varer, vil Appaman Norge belaste kjøper med et gebyr på inntil 400,- + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke våre faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen.

15. Garanti

En eventuell garanti gir kjøperen ytterligere rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning.

16. Personopplysninger

Med mindre kjøper samtykker til noe annet, vil Appaman Norge kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for å kunne gjennomføre salget og vareleveringen. Kjøperens personopplysninger utleveres kun til de som trenger disse opplysningene for at salget og leveringen skal kunne gjennomføres, eller i lovbestemte tilfelle.

Hvis Appaman Norge ønsker å benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført salget, vil vi be om kjøpers samtykke til å sende slik informasjon.

Hvis kjøper ønsker at vi skal slette eller endre personopplysninger kan dette gjøres skriftlig på mail til oss (post@appaman.no). Vi må imidlertid forbeholde oss retten til å lagre nødvendig data iforhold til Regnskapsloven mht. salg av varer.

17. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.